O nas

ÜBER UNS

KIM JESTEŚMY?

WER SIND WIR?

Działalność w sferze pokoju i pojednania

Dom Pojednania i Spotkań im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego (DMK) został założony w 1992 r. przez Gdańską Prowincję Franciszkanów jako ośrodek spotkań międzynarodowych oraz placówka kształceniowa Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Dom uzyskał osobowość prawną w wymiarze prawa kościelnego oraz państwowego. DMK pełni rolę tzw. jednostki centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, czyli ośrodka spotkań PNWM, a także ośrodka szkoleniowego dla koordynatorów wymiany.

W dziedzinie międzynarodowej prowadzimy także działania na rzecz młodzieży w krajów Europy Wschodniej, programy wielonarodowe, programy wolontariatu w ramach EVS, a także działania w sferze kultury i dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, przygotowaną merytorycznie, metodycznie i językowo do pracy w sferze międzynarodowej wymiany młodzieży. W ramach naszych programów współpracujemy także ze specjalistami w dziedzinie: historii, edukacji obywatelskiej, dziennikarstwa, muzyki, kultury. Zapraszamy też świadków historii oraz korzystamy z doświadczenia nauczycieli akademickich. Wspieramy, organizujemy i promujemy międzynarodową wymianę młodzieży, służąc pojednaniu i zbliżeniu między narodami.
Działalność w sferze formacji chrześcijańskiej

Od 2012 w domu na stałe mieszka trzyosobowa wspólnota franciszkańska. Mamy własną kaplicę, która stanowi duchowe centrum dla całej naszej działalności. Od 2012 w jesteśmy także domem rekolekcyjnym i ośrodkiem formacji duchowej. Organizujemy tematyczne rekolekcje weekendowe, współpracując przy tym z gronem doświadczonych liderów formacji duchowej. Prowadzimy kierownictwo duchowe oraz szkolenie liderów formacji duchowej. Stanowimy zaplecze dla franciszkańskiego duszpasterstwa akademickiego San Damiano działającego w ramach Ruchu Światło-Życie. Prowadzimy duszpasterstwo rodzin w ramach Domowego Kościoła. Od 2018 r. współpracujemy ze środowiskiem muzyków jazzowych rozwijając projekt Jazzuj Panu cała ziemio! Oferujemy zaplecze dla wspólnot organizujących wyjazdowe spotkania formacyjne.   
Friedens - und Versöhnungsaktivitäten 

Das Maximilian Kolbe Haus (DMK) wurde 1992 von der Franziskanerprovinz Danzig als Zentrum für internationale Begegnungen und als Bildungseinrichtung des Deutsch-Polnischen Jugendwerks (DPJW) gegründet. Das Haus besitzt Rechtspersönlichkeit im Rahmen des Kirchen- und Staatsrechts. Das DMK fungiert als so genannte Zentralstelle des deutsch-polnischen Jugendwerks, d.h. als Begegnungsstätte des DPJWs, sowie als Ausbildungszentrum für Koordinatoren von Jugendbegegnungen. 

Auf internationaler Ebene führen wir auch Aktivitäten für junge Menschen in den Ländern Osteuropas, multinationale Programme, Freiwilligenprogramme im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes sowie Aktivitäten im Bereich der Kultur und des interkulturellen und interreligiösen Dialogs durch. 

Wir beschäftigen qualifiziertes Personal, welches inhaltlich, methodisch und sprachlich auf die Arbeit im Bereich des internationalen Jugendaustausches vorbereitet ist. Im Rahmen unserer Programme arbeiten wir auch mit Spezialisten aus den Bereichen: Geschichte, politischer Bildung, Journalismus, Musik und Kultur zusammen. Wir laden auch Zeugen der Geschichte ein und profitieren von der Erfahrung akademischer Lehrer. Wir unterstützen, organisieren und fördern den internationalen Jugendaustausch, der der Versöhnung und Annäherung zwischen den Nationen dient. 
Aktivitäten im Bereich der christlichen Bildung 

Seit 2012 gibt es in dem Haus eine dreiköpfige franziskanische Gemeinschaft. Wir haben unsere eigene Kapelle, die das geistige Zentrum all unserer Aktivitäten ist. Seit 2012 sind wir auch ein Exerzitienhaus und ein Zentrum für geistliche Bildung. Wir organisieren thematische Wochenend-Exerzitien in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von erfahrenen Leitern der geistlichen Bildung. Und bieten selbst die (kierownictwo duchowe) und die Ausbildung solcher Leiter an. Wir sind das Rückgrat des franziskanischen akademischen Dienstes „San Damiano“, der innerhalb der „Bewegung Licht-Leben“ arbeitet. Wir bieten Familienseelsorge innerhalb der Hauskirche an. Seit 2018 arbeiten wir mit der Jazzmusik-Community an der Entwicklung des Projekts „Jazzuj Panu cała ziemio!" Darüber hinaus bieten wir Einrichtungen für Gemeinden, die selbst Bildungstreffen organisieren.    

ZESPÓŁ / DAS TEAM

o. Piotr Pliszka
Dyrektor DMK
Geschäftsführer
o. Marek Kiedrowicz
Wicedyrektor DMK
Stellvertretender Geschäftsführer

br. Bartosz Duda
Kierownik administracyjny
Verwaltungsleiter
Jakub Garsta
Koordynator projektów międzynarodowych, tłumacz
Koordinator von Jugendbegegnungen, Übersetzer
koordynacja@dmk.pl
+48 502 915 559 
Patrycja Kaleczyc
Koordynator projektów międzynarodowych,
wolontariat 
Koordinator von Jugendbegegnungen,  Freiwilligendienst 
projekt@dmk.pl 
+48 58 301 57 21
Marcin Purkiewicz

Recepcja, rekolekcje
Rezeption, Exerzitien
biuro@dmk.pl 
+48 58 301 57 21

NASZA MISJA opiera się na 3 filarach

UNSERE MISSION BASIERT AUF 3 SÄULEN
...
zapewnić dzieciom, młodzieży i dorosłym z różnych krajów i kultur wzajemne poznanie, przełamywanie stereotypów oraz pojednanie narodów poprzez wspólne spędzanie czasu w Polsce i zagranicą w atmosferze szacunku, akceptacji, przyjaźni i serdeczności.  
...
wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób szukających wewnętrznego pokoju, pragnących rozwijać się duchowo, budować więź z Bogiem, naprawiać relacje z ludźmi – poprzez bogatą ofertę rekolekcji.
...
zapewnić gościom wygodny nocleg i smaczne domowe posiłki.
...
dafür zu sorgen, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus verschiedenen Ländern und Kulturen einander kennen lernen, Stereotypen überwinden und Nationen versöhnen, indem sie gemeinsam Zeit in Polen und im Ausland in einer Atmosphäre des Respekts, der Akzeptanz, der Freundschaft und der Herzlichkeit verbringen.
...
die Erwartungen derjenigen zu erfüllen, die inneren Frieden suchen, die sich spirituell entwickeln, eine Verbindung zu Gott aufbauen und Beziehungen zu Menschen wiederherstellen wollen - durch ein reichhaltiges Angebot an Exerzitien. 
...
den Gästen eine komfortable Unterkunft und schmackhafte Mahlzeiten zu bieten.