Dom

Unser Haus

Nasz dom oferuje 49 łóżek (51 miejsc noclegowych) w pokojach 1, 2, 3, 4, 5 i 6 osobowych z łazienkami, dostępem do wifi i możliwością wyżywienia, z dostępem do kaplicy 24/h oraz salę konferencyjną ze sprzętem multimedialnym.


Unser Haus bietet 49 Betten (51 Übernachtungsmöglichkeiten) in 1-, 2-, 3-, 4-, 5- und 6-Bettzimmern mit Bad, Verpflegungsmöglichkeiten, WLAN, Zugang zur Kapelle 24/7 und eine Aula mit Multimedia-Ausstattung. 

KONTAKT
+48 58 301 57 21   biuro@dmk.pl

Nasze atuty:
- 5 minut spacerem do Starego Miasta
- 10 minut do dworca PKP, PKS
- Darmowy internet wi-fi  
- Pościel i ręczniki w pokoju
- Patio – miejsce relaksu i odpoczynku
- Bliskość franciszkańskiego kościoła Świętej Trójcy
- Miła atmosfera
- Wszystkie atrakcje turystyczne Trójmiasta łatwo dostępne 
- Sala konferencyjna wraz ze sprzętem multimedialnym
Unsere Vorzüge:
- 5 Minuten Fußweg zur Altstadt
- 10 Minuten Fußweg zum Bahnhof und Busbahnhof
- Kostenloses W_LAN
- Bettwäsche und Handtücher auf den Zimmern
- Patio - ein Ort zum Ausruhen und Entspannen
- Die unmittelbare Nähe zur franziskanischen Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit
- eine schöne Atmosphäre
- leichte Zugänglichkeit zu allen touristischen Attraktionen der Dreistadt
- eine Aula mit Multimedia-Ausstattung

REGULAMIN POBYTU W DOMU / DIE HAUSREGELN

Polski

Regulamin pobytu Gości w Domu Pojednania i Spotkań
im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gdańsku

§ 1.
PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin określa prawa i obowiązki Gości przebywających w Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gdańsku (dalej jako Dom Pojednania i Spotkań).
2. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i wpłacenie zaliczki lub całej należności za pobyt.
3. Regulamin jest dostępny w każdym pokoju, w recepcji oraz na stronie internetowej: www.dmk.pl.
4. Gość poprzez dokonanie czynności, o których mowa w 1 pkt 2 potwierdza, iż zarówno on, jak i pozostali Goście, dla których dokonywana jest rezerwacja, zapoznali się z regulaminem, akceptują jego postanowienia oraz zobowiązują się do jego przestrzegania podczas pobytu w Domu Pojednania i Spotkań.
§ 2.
DOBA HOTELOWA
1. Doba Hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego. Nieopuszczenie pokoju do godziny 10.00 oznacza przedłużenie pobytu o kolejną dobę, co wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za pokój zgodnie z aktualnym cennikiem.
2. Wszelkie zmiany dotyczące pobytu należy zgłaszać w recepcji przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
§ 3.
INFORMACJE PORZĄDKOWE
1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.30 – 6.00.
2. Osoby odwiedzające Gości mogą przebywać w Domu Pojednania i Spotkań do godz. 22.00.
3. Na terenie Domu Pojednania i Spotkań obowiązuje bezwzględny zakaz:
1) palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych, spożywania napojów alkoholowych;
2) siadania na parapetach oraz wychylania się przez otwarte okna;
3) wyrzucania przez okna jakichkolwiek przedmiotów;
4) podłączania do sieci elektrycznej grzałek, żelazek itp.;
5) używania otwartego ognia, np. zapalania świeczek, zapałek itp.;
6) biegania po klatce schodowej i korytarzach.
§ 4.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA
1. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub zniszczenie jakiegokolwiek mienia będącego własnością Domu Pojednania i Spotkań.
2. Goście otrzymują komplet kluczy do pokoju oraz drzwi wejściowych. Klucze należy zdać osobiście w recepcji w dniu wyjazdu. Fakt zgubienia kluczy należy niezwłocznie zgłosić w recepcji. W przypadku zgubienia kluczy Gość zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 70,00 zł.
3. Dom Pojednania i Spotkań nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości w pokojach lub innych pomieszczeniach.
§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 27 lutego 2017 roku w drodze zarządzenia Dyrektora Domu Pojednania i Spotkań i obowiązuje do odwołania.
2. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Regulamin zostaje sporządzony w czterech jednobrzmiących wersjach językowych: polskiej, niemieckiej, angielskiej oraz rosyjskiej. W przypadku wątpliwości pomiędzy różnymi wersjami językowymi rozstrzygające znaczenie będzie miała wersja polska.
English

House Regulations of the
St. Maximilian Kolbe House of Meetings and Reconciliation in Gdańsk

§ 1.
REGULATIONS
1. The regulations concern the rights and obligations of guests during the stay in the St. Maximilian Kolbe House of Meetings and Reconciliation (further name in the text Dom Pojednania i Spotkań.)
2. The regulations are part of the agreement, which come into effect with the reservation and the connected deposit or complete payment.
3. The regulations are available in every room, at the reception na don our website: www.dmk.pl
4. After the execution of § 1 point 2, you confirm that you and the other guests comply with the regulations during your stay at Dom Pojednania i Spotkań.
§ 2.
CHECK-IN
1. The Check-In is from 2 pm. On your departure day we ask you to leave your room until 10 am. If you don’t leave the room till this time your stay will automatically extend and you have to pay for the room according to the current price list.
2. Changes must be made at least one day in advance at the reception.
§ 3.
RULES
1. Our Night Rest is from 10.30 pm to 6.00 am.
2. Your guests, who are not guests from Dom Pojednania i Spoktań, can stay till 10 pm.
3. In Dom Pojednania i Spotkań the following is forbidden:
1) Smoking (including e-cigarettes), drinking alcohol or taking other noxious substances;
2) Sitting on the window sills, and leaning out of the windows;
3) The disposal of objects, etc . from the windows;
4) Connecting self-contained irons or electric heaters, etc.;
5) Using open flames, eg. Lightning of candles, matches, etc..;
6) Running through the stairwell and corridor.
§ 4.
LIABILITY
1. You are liable for damage to the property of Dom Pojednania i Spotkań.
2. You will receive a key for your room and a key for the front entrance. On your departure day please return the key at the reception. If a key is los tor broken, this must be reported immediately to the reception. In this case you must pay fine of 70,00 zł.
3. Dom Pojednania i Spotkań is not liable for loss of personal items in the rooms on the hostel.
§ 5.
CONCLUSIONS
1. The regulations are valid from the 28th of February 2017 for the time being by the directos od Dom Pojednania i Spotkań.
2. All changes to this agreement must be made in writing.
3. There are four versions of the House Regulations with the same content in Polish, German, English and Russian. In case of doubt, the Polish version is valid and binding.
Deutsch

Hausordnung im
Haus der Versöhnung und Begegnung des St. Maximilian Kolbe in Danzig

§ 1.
VORSCHRIFTEN
1. Die Vorschriften betreffen die Rechte und Pflichte der Gäste während des Aufenthaltes im Haus der Versöhnung und Begegnung des St. Maximilian Kolbe (weitere Bezeichnung im Text Dom Pojednania i Spotkań).
2. Die Vorschriften sind Teil der Vereinbarung, die mit der Reservierung und der verbundenen Anzahlung oder kompletten Bezahlung in Kraft treten.
3. Die Vorschriften sind verfügbar in jedem Zimmer, an der Rezeption und auf der Internetseite: www.dmk.pl
4. Nach der Ausführung von § 1 Punkt 2 bestätigen Sie, dass Sie und die weiteren Gäste, für die Sie eine Buchung vorgenommen haben, mit unseren Vorschriften vertraut sind und verpflichten Sich, dass Sie und die anderen Gäste Sich an die Vorschriften während Ihres Aufenthaltes im Dom Pojednania i Spotkań halten.

§ 2.
CHECK-IN
1. Ab 14.00 Uhr können Sie einchecken. Am Abreisetag bitten wir Sie das Zimmer bis 10.00 Uhr zu verlassen. Wenn Sie das Zimmer bis zur genannten Zeit nicht verlassen haben, verlängern Sie damit automatisch Ihren Aufenthalt und müssen das Zimmer nach der aktuellen Preisliste bezahlen.
2. Änderungen müssen mindestens einen Tag im Voraus bei der Rezeption erfolgen.

§ 3.
REGELN
1. Unsere Nachtruhe ist von 22.30 Uhr - 6.00 Uhr.
2. Ihre Gäste, die keine Gäste im Dom Pojednania i Spotkań sind, können bis 22.00 Uhr bleiben.
3. Im Dom Pojednania i Spotkań ist Folgendes untersagt:
1) Der Genuss von Tabak (inkl. E-Zigaretten), Alkohol oder anderen Rauschmitteln;
2) Das Sitzen auf den Fensterbänken und das Lehnen aus den Fenstern;
3) Das Wegwerfen von Gegenständen o. Ä. aus den Fenstern;
4) Das Anschließen von selbst mitgebrachten Bügeleisen oder elektrischen Heizungen, usw.;
5) Das Benutzen von offenen Flammen, z. B. Anzünden von Kerzen, Streichhölzern usw.;
6) Das Rennen im Treppenhaus und Flur.
§ 4.
HAFTUNG
1. Sie haften bei Schäden des Eigentums vom Dom Pojednania i Spotkań.
2. Sie erhalten einen Schlüssel für Ihr Zimmer und einen Schlüssel für den Vordereingang. Am Abreisetag geben Sie den Schlüssel persönlich bei der Rezeption zurück. Wenn ein Schlüssel verloren oder kaputt geht, ist dies unverzüglich an der Rezeption zu melden. In diesem Fall müssen Sie eine Gebühr in Höhe von 70,00 zł zahlen.
3. Das Dom Pojednania i Spotkań übernimmt keine Haftung bei Verlust persönlicher Gegenstände in den Zimmern und im Haus.

§ 5.
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1. Die Vorschriften gelten ab dem 27. Februar 2017 bis auf Weiteres durch den Direktor des Dom Pojednania i Spotkań.
2. Alle Änderungen dieser Vereinbarung müssen schriftlich erfolgen.
3. Es gibt vier Versionen der Hausordnung mit demselben Inhalt auf Polnisch, Deutsch, Englisch und Russisch. Im Zweifelsfall ist die polnische Version gültig und bindend.