Oddziały

Oddział w Elblągu
ul. Obrońców Pokoju 10
83-300 Elbląg
www.elblag.franciszkanie.pl
Oddział w Gnieźnie
ul. Franciszkańska 12
62-200 Gniezno
www.gniezno.franciszkanie.pl
W ramach projektu "Starość i wykluczenie jako strategiczny cel rozwoju instytucjonalnego DMK" zapraszamy na cykle konferencji i wykładów w celu rozwoju wiedzy i umiejętności osób starszych oraz powiązane z nimi panele dyskusyjne.
Zapraszamy kobiety (60+) i mężczyzn (65+) do udziału w naszym projekcie, zwłaszcza w nowo otwartych oddziałach w Elblągu i Gnieźnie. Zapewniamy, że nie będzie to strata czasu, lecz wielka szansa na zmianę tego, co wydaje się niemożliwe, na poznanie tego, co wydaje się nieosiągalne i na zbudowanie tego, co wydaje się za trudne.

W trzech kolejnych latach spotkania odbywać się będą pod hasłem:
2023 r. - Ciało i duch w zgodzie z naturą
2024 r. - Przewodnicy po tradycji i historii
2025 r. - Seniorzy w przyjaźni z innowacjami  
Nowa strategia domu zakłada tworzenie zaplecza dla celów statutowych poza siedzibą DMK w Gdańsku. Na bazie jednostek wchodzących w skład Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce w roku 2023 zostały utworzone nowe oddziały w Elblągu i w Gnieźnie. Docelowo ma ich powstać do 2026 roku trzy (Dobra). Siedziba DMK w Gdańsku ma z kolei uzyskać status centrali i stać się jednostką organizacyjną wspierającą proces zarządzania jako całości, poprzez pełnienie funkcji organizacyjnych, administracyjnych, technicznych i koordynujących wszystkie procesy, w tym działalność projektową. Oddziały będą natomiast jednostkami organizacyjnymi o charakterze wykonawczym. Nowa struktura organizacyjna DMK przyczyni się do poszerzenia terenu działania DMK i pozyskania nowych grup odbiorców działań w miejscu lokalizacji utworzonych oddziałów. Dodatkowo wzmocni to zasoby infrastrukturalne i kadrowe DMK, a w konsekwencji jego potencjał i pozycję jako organizacji pozarządowej prowadzącej działalność misyjną w obszarach, w których państwowy system pomocy społecznej jest niewystarczający lub pozostawia pewne luki w zaspakajaniu potrzeb ludzi wymagających różnego rodzaju wsparcia.
Planowana struktura organizacyjnaPlanowane działania będą opierać się na wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia zdobytego w ramach organizowanych wymian międzynarodowych i różnego rodzaju projektów dedykowanych dzieciom i młodzieży. Ponadto w ramach działań na rzecz seniorów, DMK zamierza rozwijać swoje funkcje jako placówki kształceniowej, budując zaplecze do zapewnienia ludziom starszym możliwości rozwoju swojej wiedzy i umiejętności według metodologii grundvigiańskiej. Ma być to skorelowane z zamiarem rozwijania w przyszłości tej reguły kształcenia. Działania na rzecz osób starszych mają mieć charakter wielopłaszczyznowo i obejmować zarówno rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny seniorów, jak również walczyć z samotnością, wykluczeniem i stagnacją wywołaną wiekiem i lękami angażowania się aktywnie w życie społeczne. Z tymi celami będą powiązane starania o udział w projektach i programach z jednoczesnym pozyskiwaniem na te cele niezbędnych środków zewnętrznych. 
Planowana struktura organizacyjna