Zorganizuj wymianę polsko-niemiecką razem z nami

Organisiere deutsch - polnischen Austausch mit uns
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego (DMK) jest katolicką jednostką centralną (PJ015) i placówką kształceniową Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Naszym zadaniem jest przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o dotację na program wymiany młodzieży, dofinansowanie programu
i jego rozliczenie w ramach wytycznych PNWM. Dom Św. Maksymiliana przyjmuje wnioski w zakresie wymiany pozaszkolnej od parafii oraz pozarządowych organizacji katolickich.
Das DMK - Maximilian-Kolbe-Haus in Danzig ist eine katholische Zentralstelle (PJ015) und Jugendbildungsstätte des Deutsch - Polnischen Jugendwerks (DPJW). Unsere Aufgabe ist es, den Antrag auf Förderung des Jugendaustauschprogramms, die Kofinanzierung des Programms und dessen Abwicklung nach den PNWM-Richtlinien entgegenzunehmen und zu prüfen. Das DMK nimmt Anfragen für außerschulischen Austausch von Kirchengemeinden und katholischen Nichtregierungsorganisationen entgegen.

PROGRAMY

PROGRAMME

Realizujemy projekty:
- szkolne
- pozaszkolne
- trójstronne
- szkolenia dla animatorów wymian
- tematyczne seminaria metodyczne
- kursy językowe 

Podczas programów uczestnicy zdobywają i poszerzają wiedzę o historii, kulturze czy ekologii.

Programy opierają się na metodach edukacji pozaformalnej:
- gry edukacyjne
- zajęcia warsztatowe
- animacje językowe
- zabawy integracyjne
- aktywność artystyczna (teatr, fotografia, grafika, film, muzyka)

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę programową oraz tłumaczy. Współpracujemy z pedagogami, trenerami i specjalistami z wielu dziedzin m. in. dziennikarstwa, edukacji obywatelskiej, muzyki, kultury. Zapraszamy świadków historii. Korzystamy z doświadczenia nauczycieli akademickich.

Wir führen folgende Projekte durch:- Schüleraustausche
 

- außerschulische Austausche
 

- Projekte mit einem Drittland
 

- Seminare für Austauschanimatoren
 

- thematische Methodenseminare
 

- Sprachkurse

Durch die Teilnahme
an den Programmen erwerben und erweitern 
die Teilnehmenden Kenntnisse über Geschichte, Kultur 
und BNE.
Wir implementieren Programme
basierend auf:
Lernspielen 

- Workshops

- Sprachanimationen

- Integrationsspielen

- künstlerischen Aktivitäten 

(z.B. Theater, Fotografie, Grafik, Musik)

In unserem Team sind qualifizierte PädagogInnen und DolmetscherInnen. Wir arbeiten zusammen mit PädagogInnen, TrainerInnen und Fachkräften, die aus verschiedenen Feldern kommen, u.a. Medienbereich, partizipative Bildung, Musik und Kultur. Zu unseren Projekten laden wir Zeitzeugen ein. Dabei nutzen wir das Wissen der HochschullehrerInnen.KRYTERIA UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

KRITERIEN FÜR DIE ERHALTUNG DER FINANZIELLEN FöRDERUNG


FORMALNE:
- Uczestnicy w wieku od 12 do 26 lat (w uzasadnionych przypadkach dopuszczamy udział młodszych osób).
- Projekt wymiany trwa co najmniej 4 pełne dni i co najwyżej 28 dni wspólnie realizowanego programu.
- Liczba uczestników jest zrównoważona, czyli w spotkaniu bierze udział mniej więcej tyle samo osób z Polski co z Niemiec.
- Liczba opiekunów jest adekwatna do wielkości grupy.

Dotacja PNWM ma charakter dofinansowania i nie pokrywa całości kosztów projektu.

MERYTORYCZNE:
- Projekt jest realizowany na zasadzie partnerstwa: wspólnie planujemy przebieg spotkania, DMK dostarcza wniosek do PNWM oraz po zakończeniu projektu rozlicza go.
- Koncepcja programu umożliwia uczestnikom wzajemne poznanie się, jak również zachęca do konfrontacji z krajem sąsiada - z historią, kulturą, ale i życiem codziennym.
- Młodzież uczestniczy w tworzeniu projektu, zgłaszając swoje pomysły i potrzeby.
- Młodzież z obu krajów wspólnie realizuje punkty programu.
- Spotkanie nie może mieć charakteru czysto turystycznego.
- Dotujemy spotkania z młodzieżą z trzeciego kraju
w Polsce lub w Niemczech.

FORMELL:
- Teilnehmende im Alter von 12 bis 26 Jahren
(in begründeten Fällen erlauben wir jüngere/ältere Menschen).


- Das Austauschprojekt dauert mindestens 4 volle Tage und nicht mehr als 28 Tage eines gemeinsam durchgeführten Programms.


- Die Anzahl der Teilnehmenden ist ausgeglichen, Parität zwischen den TN aus Polen wie aus Deutschland.
- 

Die Anzahl der BertreuerInnen ist der Größe der Gruppe angemessen.

DPJW - FÖRDERUNG HAT DIE AUFGABE DER KOFINANZIERUNG 

INHALTLICH:
Das Projekt wird partnerschaftlich umgesetzt: Gemeinsam planen wir den Ablauf des Projekts, DMK stellt den Antrag an das DPJW und rechnet ihn am Ende des Projekts ab.


- Das Programmkonzept ermöglicht den Teilnehmenden, sich kennen zu lernen, und fördert das Treffen mit dem Nachbarland - mit Geschichte, Kultur, aber auch das tägliche Leben.


- Junge Menschen beteiligen sich an der Erstellung des Projekts und berichten über ihre Ideen und Bedürfnisse.

- Jugendliche aus beiden Ländern setzen gemeinsam Programmpunkte um.


- Das Treffen darf nicht rein touristisch sein.
Wir fördern Treffen mit Jugendlichen aus einem Drittland, die in Polen oder in Deutschland stattfinden.
- 

Der DPJW-Zuschuss ist kofinanzierend und deckt nicht die gesamten Projektkosten.

Zorganizuj wymianę polsko-niemiecką
 razem z nami

Organisiere deutsch - polnischen Austausch mit uns

Jakub Garsta
Koordynator projektów międzynarodowych, tłumacz 
koordynacja@dmk.pl
+48 502 915 559