Solidarni z naturą – rok projektowy 2023 rozpoczęty!

„Solidarni z naturą” to motto, w ramach którego uczniowie Zespołu Szkół im. Łukasiewicza w Policach i Europaschule Deutsch-Polnisches Gymnasium z Löcknitz (Niemcy) uczestniczyli w spotkaniu młodzieży w dniach 23-26 stycznia 2023 r.

Głównym tematem projektu była ekologia, ochrona przyrody i solidarne gospodarowanie zasobami z refleksją na temat naszej wspólnej europejskiej przyszłości.

Dwudniowe warsztaty ekologiczne miały zachęcić młodych uczestników do refleksji nad znaczeniem słowa „solidarność”, a zwłaszcza w kontekście „Europy”. Młodzież przygotowała ekologiczne kosmetyki i środki czystości oraz własnoręczne ozdobne osłonki dla kwiatów cebulkowych. Warsztaty poprzedziła prezentacja założeń i koncepcji nurtu „Biophilic design”.

Ich wiedza o autentycznym gdańskim ruchu solidarnościowym została następnie poszerzona podczas wizyty w Europejskim Centrum Solidarności.

Poza obszarem tematycznym pozostało wystarczająco dużo czasu, aby zwiedzić centrum Gdańska podczas ekologicznej gry miejskiej i zobaczyć sąsiednie miasto Sopot.

W trakcie projektu odwiedził nas dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Pan Wojciech Kaczmarczyk.

Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację.

Projekt odbył się dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) i Narodowego Instytutu Wolności (NIW). Dziękujemy za wsparcie finansowe!

„Działanie sfinansowane ze środków Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030.”

 


 

„Solidarisch mit der Natur” – unter diesem Motto nahmen Schüler des Łukasiewicz-Schulkomplexes in Police und der Europaschule Deutsch-Polnisches Gymnasium aus Löcknitz vom 23. bis 26. Januar 2023 an einer Jugendbegegnung teil.

Das Hauptthema des Projekts war Ökologie, Naturschutz und die solidarische Bewirtschaftung von Ressourcen mit Überlegungen zu unserer gemeinsamen europäischen Zukunft.

Der zweitägige ökologische Workshop sollte die jungen Teilnehmer dazu anregen, über die Bedeutung des Wortes „Solidarität” nachzudenken, insbesondere im Zusammenhang mit „Europa”. Die Jugendlichen stellten ökologische Kosmetika und Reinigungsmittel sowie eine eigene dekorative Hülle für Zwiebelblumen her. Dem Workshop ging eine Präsentation der Grundsätze und Konzepte des Trends „Biophilic Design” voraus.

Ihr Wissen über die authentische Danziger Solidarnosc-Bewegung wurde anschließend bei einem Besuch des Europäischen Solidaritätszentrums erweitert.

Außerhalb des Themenbereichs blieb genügend Zeit, um das Zentrum von Danzig bei einem ökologischen Stadtspiel zu erkunden und die Nachbarstadt Sopot zu besichtigen.

Während des Projekts besuchte uns der Geschäftsführer vom Nationalen Freiheitsfond, Herr Wojciech Kaczmarczyk.

Nachfolgend ein kurzer Fotobericht.

Das Projekt wurde gefördert vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW) und Nationalen Freiheitsfond (NIW). Danke für die Förderung!