„Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”

W dniach 19-24 września odbył się polsko-niemiecko-ukraiński projekt – „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”.

W ramach programu uczestnicy wzięli udział w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego. Poszerzali swoje umiejętności i kompetencje zawodowe oraz poznawali zawody związane z morzem, np. rybaka czy marynarza.

Odbyły się również warsztaty teatralne z pedagogiem teatralnym. Uczniowie stworzyli trzy krótkie spektakle w formie teatru cieni o gdańskich legendach. Na innych warsztatach poznawali zawody, które kiedyś były wykonywane w Gdańsku.

Nie zabrakło również atrakcji związanych z Trójmiastem. Uczestnicy wzięli udział w rajdzie miejskim o tematyce gdańskiej, gdzie musieli rozwiązać zadania związane z ekologią i zawodami. Zwiedzili także Muzeum Morskie w Gdańsku oraz odbyli wycieczkę do Sopotu.

W ramach projektu uczniowie mieli okazję poznać młodych ludzi z innych krajów poprzez gry językowe.
W projekcie wzięły udział szkoły z Niemiec, Ukrainy i Polski: Ericha Kästnera – Szkoła w Fürstenwalde, szkoła ukraińska w Przemyślanach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie.

Projekt został sfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w ramach projektu: „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”

 


 

Vom 19. bis 24. September fand ein polnisch-deutsch-ukrainisches Projekt statt. „Zusammen kommen wir weiter. Jetzt beruflich!”

Im Rahmen des Programms nahmen die Teilnehmer/innen an Workshops zur Berufsberatung teil.
Sie erweiterten ihre beruflichen Fähigkeiten und Kompetenzen und lernten Berufe kennen, die mit dem Meer zu tun haben, zum Beispiel Fischer, oder Seemann.

Außerdem gab es einen Theaterworkshop mit einem Theaterpädagogen. Die Schüler bastelten drei kurze Theaterstücke in Form eines Schattentheaters über danziger Legenden. In anderen Workshops lernten sie Berufe kennen, die früher in Danzig ausgeübt wurden.

Es gab auch Attraktionen im Zusammenhang mit der Dreistadt. Die Teilnehmer/innen nahmen an einer Stadtrallye mit dem Thema Gdańsk teil, bei der sie Aufgaben zum Thema Ökologie und Berufe lösen mussten. Sie besuchten auch das Meeresmuseum in Gdańsk und machten einen Ausflug nach Sopot.

Im Rahmen des Projekts hatten die Schüler die Möglichkeit die Jugendlichen der anderen Länder durch Sprachspiele kennen zu lernen.
Die Schulen aus Deutschland, der Ukraine und Polen nahmen an dem Projekt teil:
Erich Kästner – Schule in Fürstenwalde, die ukrainische Schule in Przemyślany und das Sonderschulzentrum in Skawina.

Das Projekt wurde von dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk gefördert. „Zusammen kommen wir weiter. Jetzt beruflich!”