Od solidarności do wolności – odkrywamy bogactwo natury i historii

„Od solidarności do wolności – odkrywamy bogactwo natury i historii” – pod takim tematem młodzież wraz z opiekunami Zespołu Szkół im. Łukasiewicza w Policach i Europaschule Deutsch-Polnisches Gymnasium z Löcknitz (Niemcy) uczestniczyli w spotkaniu młodzieży w dniach 12-15 czerwca 2023 r. w naszym Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku.

Tematem projektu była droga do wolności, zarówno w kontekście historycznym jak i ekologicznym. Odkrywaliśmy bogactwo jakie natura niesie dla nas i dla przyszłych pokoleń. Jednocześnie, wyciągając wnioski z historii, staraliśmy się dostrzec co wspólnie możemy zrobić dla dobra przyszłych pokoleń.

Warsztaty ekologiczne, które odbyły się podczas projektu miały zachęcić młodych uczestników do refleksji nad znaczeniem słowa „solidarność”, zwłaszcza w kontekście „Europy”. Młodzież miała okazję spróbować swoich sił podczas quizu dotyczącego nazw i znaczenia ziół, a następnie w tworzeniu ogrodu zielnego „Arboretum DMK”. W ramach praktycznych warsztatów kulinarnych uczniowie uczyli się jak robić sery, twarogi i przetwory mleczne z wykorzystaniem lokalnych produktów od gospodarzy. Wszystko to pod czujnym okiem franciszkanina – o. Tomasza Tęgowskiego OFM Conv – zielarza, fitoterapeuty.

W ramach projektu uczniowie odwiedzili Muzeum II Wojny Światowej, co dało przestrzeń do dyskusji zarówno na temat historii jak i przyszłości Europy. Z kolei wiedza o autentycznym gdańskim ruchu solidarnościowym została poszerzona podczas wizyty w Europejskim Centrum Solidarności.

Okazją do poznawania i integracji były między innymi wspólne wieczory polsko-niemieckie, spacery po Głównym Mieście, ekologiczna gra miejska czy wyprawa do Sopotu.

Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację.

fot. Studio 77 Maja Studzińska

Projekt odbył się dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM www.pnwm.org ) i Narodowego Instytutu Wolności (NIW niw.gov.pl). Dziękujemy za wsparcie!

Dziękujemy za wsparcie!

 

 


 

„Von der Solidarität zur Freiheit – den Reichtum der Natur und der Geschichte entdecken” – unter diesem Motto nahmen Jugendliche und ihre Betreuer aus dem Łukasiewicz-Schulkomplex in Police und der Europaschule Deutsch-Polnisches Gymnasium aus Löcknitz (Deutschland) vom 12. bis 15. Juni 2023 an einer Jugendbegegnung im Maximilian-Kolbe-Haus in Gdańsk teil.

Das Thema des Projekts war der Weg zur Freiheit, sowohl im historischen, als auch im ökologischen Kontext. Wir entdeckten den Reichtum, den die Natur für uns und für künftige Generationen bringt. Gleichzeitig versuchten wir, aus der Geschichte zu lernen und herauszufinden, was wir gemeinsam zum Wohle der künftigen Generationen tun können.

Die ökologischen Workshops, die im Rahmen des Projekts durchgeführt wurden, sollten die jungen Teilnehmer dazu anregen, über die Bedeutung des Wortes „Solidarität” nachzudenken, insbesondere im Zusammenhang mit „Europa”. Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, sich an einem Quiz über die Namen und Bedeutungen von Kräutern zu versuchen und anschließend einen Kräutergarten, das „DMK – Arboretum”, anzulegen. In einem praktischen Kochworkshop lernten die Schüler, wie man Käse, Quark und Milchprodukte aus lokalen Produkten der Landwirte herstellt. All dies unter dem wachsamen Auge des Franziskaners Pater Tomasz Tęgowski- Kräuterspezialist und Phytotherapeut.

Im Rahmen des Projekts besuchten die Schüler das Museum des Zweiten Weltkriegs, das einen Raum für Diskussionen über die Geschichte und die Zukunft Europas bot. Im Gegenzug wurde das Wissen über die authentische Danziger Solidaritätsbewegung bei einem Besuch des Europäischen Solidaritätszentrums erweitert.
Zu den Gelegenheiten zum Lernen und zur Integration gehörten gemeinsame polnisch-deutsche Abende, Spaziergänge durch die Innenstadt, ein ökologisches Stadtspiel und ein Ausflug nach Sopot.

Unten finden Sie einen kurzen Fotobericht – Studio 77 Maja Studzińska

Das Projekt wurde durch die finanzielle Unterstützung des Polnisch-Deutschen Jugendwerks (DPJW) und des Nationalen Instituts für Freiheit (NIW) ermöglicht. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

„Die Aktivität wird durch das Programm zur Unterstützung der Entwicklung von internationalen Begegnungsstätten 2021-2030 finanziert.”

 

 

„Działanie sfinansowane ze środków Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030.”