Latarnia PNWM – ankieta!

W sierpniu 2021 r. zespół DMK stworzył krótką ankietę, która została następnie przeprowadzona przez nas we współpracy z partnerami katolickimi i parafiami. Badanie to miało na celu rozszerzenie bazy danych instytucji aktywnych w obszarze polsko – niemieckim oraz określenie ich potrzeb w kontekście realizacji przyszłych wymian.  Dla Domu Pojednania i Spotkań analiza badania będzie punktem wyjścia do dalszej aktywizacji podmiotów katolickich i zachęcania ich do organizowania polsko – niemieckich projektów.

W ankiecie znajdowały się trzy pytania:

  1. Czy twoja szkoła/instytucja zorganizowała już projekt polsko – niemiecki?
  2. Czy twoja szkoła/instytucja korzystała już ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)?
  3. Jakich narzędzi/umiejętności/kompetencji brakuje twojej szkole/instytucji, aby stała się organizatorem wymiany polsko-niemieckiej?

 

W badaniu udział wzięło 20 instytucji i szkół z Polski. Powyższe pytania zadawano w bezpośredniej rozmowie/wywiadzie, drogą mailową lub telefoniczną. Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie:

  1. Spośród uczestniczących w ankiecie szkół i instytucji 8 z nich w przeszłości zorganizowało już projekt polsko – niemiecki. 50 % z nich w dalszym ciągle utrzymuje kontakt lub partnerstwo z niemiecką instytucją lub szkołą. 12 z ankietowanych instytucji nigdy nie organizowało projektu polsko – niemieckiego.
  2. 4 szkoły / instytucje ankietowane korzystało ze wsparcia PNWM. Wśród wszystkich badanych 20 instytucji 9 słyszało o istnieniu Jugendwerku.
  3. Do najważniejszych i najczęstszych odpowiedzi należało:

– szkolenia lub konsultacje dot. składania wniosku i dofinansowania

– konsultacje merytoryczne dot. PNWM

– umiejętności pośrednika językowego – warsztaty

– jak stworzyć udany projekt i program wymiany

– brak umiejętności, aby stworzyć projekt w formie online

– jakie tematy i programy są możliwe, aby uzyskać dofinansowanie

– kompetencje językowe jako tłumacza

– jak rozliczyć dobrze projekt po jego realizacji

 

Wnioski:

Dom Pojednania i Spotkań po analizie ankiety planuje zintensyfikować kontakty z podmiotami katolickimi zebranymi w naszej bazie danych. Przynajmniej raz na kwartał informować będziemy o bieżących wydarzeniach w DMK, wysyłać będziemy aktualności (w tym wydarzenia PNWM) wraz z zaproszeniami na seminaria, szkolenia i konferencje tematyczne. Na bieżąco zachęcać będziemy szkoły i instytucje katolickie do współpracy i konsultacji. Rozwinięta zostanie również nasza oferta na stronie internetowej www.dmk.pl – gdzie przedstawimy szerzej naszą ofertę programową, również dla instytucji katolickich i uruchomimy na stronie i Facebooku DMK tzw. „Forum inspiracji”, gdzie nie tylko my, jako placówka kształceniowa i jednostka centralna prezentować będziemy pomysły na wymiany polsko -niemieckie. W zamyśle przekażemy częściowo innym aktywnym nauczycielom, pedagogom i organizatorom wymian (również ich uczestnikom) przestrzeń do dzielenia się swoimi doświadczeniami i pomysłami.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!