Wnioski o dotacje

PNWM przyznaje dotacje w trybie indywidualnym lub poprzez jednostki centralne. Dotacje mogą otrzymać podmioty (pojedynczy wnioskodawcy, pojedyncze podmioty o szczególnym znaczeniu i jednostki centralne właściwe dla wielu pojedynczych wnioskodawców) w Polsce i w Niemczech, które jako osoby prawne są w stanie ponosić odpowiedzialność prawną, merytoryczną i pedagogiczną za realizację projektów oraz spełniają wymogi administracyjne co do prawidłowego wykonania powierzonych im zadań.

Przy składaniu wniosków należy korzystać z formularzy PNWM:

Wniosek wymiany pozaszkolnej:

 

 

Regułą jest, że podmioty z obu krajów składają wniosek wspólnie. O dotację do kosztów podróży należy ubiegać się w walucie gości, a o dotację do kosztów programu w walucie gospodarzy.

Do każdego wniosku należy załączyć wymagane dokumenty zawierające co najmniej następujące dane:

  1. dokładne informacje o podmiocie i jego partnerze,
  2. dane o uczestnikach: liczba (musi być zachowana proporcja pomiędzy uczestnikami z Polski i z Niemiec  pomiędzy 1:1 a 1:2, wiek (przedział wiekowy dla uczestników zawiera się pomiędzy 12 – 26 lat), kraj,
  3. planowany program (minimum cztery pełne dni programowe),
  4. miejsce(a) realizacji programu,
  5. informacje dotyczące przygotowania i podsumowania programu,
  6. dane dotyczące przypuszczalnych wpływów i wydatków (do wiadomości).

O istotnych zmianach w stosunku do danych zawartych we wnioskach PNWM winna zostać powiadomiona niezwłocznie, przed rozpoczęciem projektu. W razie potrzeby należy te zmiany uzasadnić.

Dotacje są przyznawane wyłącznie – jako dofinansowanie projektów – na pokrycie wydatków odbiorcy dotacji, związanych z wyraźnie określonymi projektami. Stanowią one z reguły dofinansowanie częściowe.

PNWM może dofinansować koszty programu, tzn. koszty pobytu (zakwaterowania, wyżywienia) oraz związane z nim koszty przejazdów, bezpośrednie koszty organizacyjne i wymagane ubezpieczenia na każdy dzień programu.

Ponadto mogą być przyznane dotacje do kosztów tłumaczenia towarzyszącego, a w uzasadnionych przypadkach tłumaczenia konferencyjnego.

PNWM może dofinansować koszty podróży uczestników, tzn. koszty dojazdu i powrotu gości pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem, w którym odbywa się projekt oraz koszty ubezpieczenia na czas podróży.

W przypadku projektu trójstronnego w Polsce lub w Niemczech mogą być przyznane dotacje na podróż uczestnikom z kraju trzeciego w obie strony – od granicy polskiej lub niemieckiej do miejsca spotkania.

Kompletny wniosek należy złożyć w jednostce centralnej najpóźniej  na trzy miesiące przed planowanym projektem. 

W ciągu dwóch miesięcy od zakończenia programu należy przedłożyć  następującą dokumentację do rozliczenia projektu:

  • listę wszystkich uczestników
  • sprawozdanie wg wzoru PNWM
  • zrealizowany program
  • rozliczenie finansowe

 

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment