Wreszcie poświęcenie!

Tuż przed wybuchem pandemii – na wiosnę 2020 roku – zakończony został gruntowny remont, a właściwie przebudowa naszego Domu Pojednania i Spotkań im. Świętego Maksymiliana. Przed trzydziestu laty powstał jako miejsce służące wzajemnemu poznawaniu się i poszukiwaniu wspólnych wartości przez młodzież polską i niemiecką. I tak jest do dziś. Dom służy wszystkim, którzy szukają pokoju, duchowych wartości i dobra. Pragną wzrastać w zgodzie z franciszkańską maksymą: Pokój i Dobro. Jesteśmy otwarci także na dorosłych, którzy pragną pogłębić swoją wiarę, osobistą więź z Jezusem. Tę działalność możemy nadal skutecznie prowadzić dzięki poprawie warunków bytowych w DMK – dzięki wspomnianej przebudowie. Jesteśmy wdzięczni wszystkim ofiarodawcom i dobrodziejom, dzięki którym ten odnowiony wewnątrz dom mogliśmy pobłogosławić i znów oddać do użytku – do franciszkańskiego apostolstwa.

Uroczystego poświęcenia naszego domu dokonaliśmy podczas tak zwanej kolędy franciszkańskiej w Uroczystość Objawienia Pańskiego 2021.

Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy do indywidualnych ofiarodawców i darczyńców Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego:

  • Franciszkańska Prowincja św. Elżbiety w Niemczech – Klasztor w Schwarzenbergu
  • Franciszkańska Kustodia św. Maksymiliana w Kanadzie
  • Dofinansowanie z programu Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niech święty Ojciec Franciszek wyprasza wszystkim naszym Gościom i Dobrodziejom błogosławieństwo Boże na każdy dzień!

 


 

Kurz vor dem Ausbruch der Pandemie – im Frühjahr 2020 – wurde eine gründliche Renovierung, bzw. der Umbau unseres Maximilian – Kolbe- Hauses (DMK), abgeschlossen. Vor dreißig Jahren wurde das Haus als Ort des Kennenlernens und der Suche nach gemeinsamen Werten durch polnische und deutsche Jugendliche geschaffen. Und so ist es bis heute. Das Haus dient allen, die Frieden, spirituelle Werte und Güte suchen. Sie wollen nach der franziskanischen Maxime wachsen: Frieden und Güte.

Wir sind auch offen für Erwachsene, die ihren Glauben, ihre persönliche Beziehung zu Jesus vertiefen wollen. Wir können diese Aktivität dank der Verbesserung der Lebensbedingungen im DMK – dank der oben genannten Rekonstruktion – effektiv fortsetzen. Wir danken allen Spendern und Wohltätern, die dieses renovierte Haus im Inneren gesegnet und wieder in Betrieb genommen haben – dem Franziskanerapostolat.

Wir haben die feierliche Weihe unseres Hauses am Hochfest der Erscheinung des Herrn vorgenommen.
Ein besonderes Wort der Dankbarkeit richten wir an die Einzelspender und Spender des St. Maximilian M. Kolbe Hauses der Versöhnung und Begegnungen:

  • Sr. Elisabeth Provinz der Franziskaner in Deutschland – Kloster Schwarzenberg
  • St. Maksimilian Kustodie der Franziskaner in Kanada
  • Kofinanzierung aus dem Nationalen Fonds für Umweltschutz und Wasserwirtschaft

Möge der heilige Vater Franziskus allen unseren Gästen und Wohltätern Gottes Segen für jeden Tag anflehen.