„Razem osiągniemy więcej” – projekt wymiany młodzieży z Kaczek Średnich i Fuldy

(deutsche Sprachversion unten) 

„Razem osiągniemy więcej – teraz zawodowo!”
Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a szkołami w niemiecko-polskiej wymianie młodzieży
Gdańsk, 01-06.12.2019

W dniach 01-06.12.2019 odbyło się ostatnie spotkanie młodzieży w DMK w tym roku kalendarzowym.
Młodzieży z Kaczek Średnich oraz z Fuldy (Hesja) przybliżyliśmy nieco temat historii Europy ostatniego wieku, reprezentowany zarówno podczas szczegółowej wycieczki po Muzeum II Wojny Światowej, jak i wizyty w Europejskim Centrum Solidarności. Całości dopełniły trzy wewnętrzne warsztaty historyczne, podczas których uczestnicy odświeżyli swoją wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dziesięcioleci, oglądając film „Od solidarności do wolności” i tworząc historyczną oś czasu, a następnie tworząc fikcyjne biografie.

Z drugiej strony spotkanie miało na celu poruszenie tematyki z zakresu orientacji zawodowej. Na spotkaniu była obecna pani Izabela Stapf z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, odpowiedzialna za program „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”, którego celem jest wspieranie spotkań młodzieży o tematyce zawodowej oraz umożliwienie indywidualnych praktyk w kraju sąsiada (w Polsce i w Niemczech). Z kolei podczas warsztatów młodzi ludzie zapoznali się z tematami komunikacji i umiejętności funkcjonowania w zespole międzynarodowym oraz zdobyli informacje o możliwościach na rynku pracy i staży za granicą.
Aby pozwolić uczestnikom na chwilę oderwania, odwiedziliśmy także Sopot i spędziliśmy wspólny czas na pobliskiej kręgielni.
Pomimo pełnego programu wieczorem było jeszcze wystarczająco dużo czasu, aby rozejrzeć się po gdańskim Jarmarku Bożonarodzeniowym.

Wsparciem w projekcie byli nasi wolontariusze: Sophie Enders i Daniel Kolmsee

Projekt odbył się dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Dziękujemy za wsparcie finansowe!


„Zusammen kommen wir weiter – jetzt beruflich!“
Kooperationen von Bildungsstätten und Schulen im deutsch-polnischen Jugendaustausch
Gdańsk, 01-06.12.2019

Vom 01. bis 06.12.2019 fand in diesem Kalenderjahr das letzte Jugendtreffen im DMK statt. Jugendliche aus Kaczki Średnie und aus Fulda (Hessen) diskutierten das Thema der Geschichte des letzten Jahrhunderts in Europa, sowohl während einer ausführlichen Museumsführung durch das Museum des Zweiten Weltkriegs als auch während des Besuchs im Europäischen Solidaritätszentrum. Das Ganze wurde durch drei interne historische Workshops abgerundet, in denen die Teilnehmer ihr Wissen über die wichtigsten politischen Ereignisse der letzten Jahrzehnte auffrischten, den Film „Von der Solidarität zur Freiheit” sahen, eine historische Zeitleiste und dann fiktive Biografien erstellten.

Ein weiteres Ziel der Jugendbegegnung war es, sich mit Fragen rund um das Thema Berufsorientierung zu befassen. An der Begegnung nahm Frau Izabela Stapf vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk teil, die für das Programm “Zusammen kommen wir weiter. Jetzt beruflich!” zuständig ist. Das Programm fördert Jugendbegegnungen, die sich mit beruflichen Themen befassen und ermöglicht individuelle Praktika im Nachbarland.
Wir besuchten auch Sopot, um den Teilnehmern einen Moment der Entspannung zu ermöglichen, und verbrachten eine gemeinsame Zeit in einem nahe gelegenen Bowlingclub.
Auf dem Abendprogramm war noch genug Zeit, um sich auf dem Danziger Weihnachtsmarkt umzuschauen.

Das Projekt wurde gefördert vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW). Danke für die Förderung!

Unsere Freiwilligen unterstützten das Projekt: Sophie Enders i Daniel Kolmsee

Foto: Michał Szyszka