Przed nami warsztaty w Ługańsku

 

W poniedziałek 27 sierpnia br. w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku (DMK) zakończyło się seminarium metodyczne w ramach projektu Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo”. Podczas seminarium grupa trenerów z Ukrainy zapoznała się z polskim doświadczeniem i praktyką w obszarze praw człowieka, a w szczególności praw dziecka w szkole, praw i obowiązków uczniów i nauczycieli, mediacji, w tym metod zapobiegania i rozwiązywania konfliktów, aktywizacji obywatelskiej – demokratycznego wychowywania młodzieży, kształtowania świadomości obywatelskiej przez nauczycieli w szkole.

Polsko-ukraiński team programowy dokonał wyboru metodyki i opracował szczegółowy program zajęć seminaryjno-warsztatowych z zakresu praw człowieka, mediacji, rozwiązywania konfliktów w szkole oraz aktywizacji obywatelskiej. Tak zaplanowane działania zostaną zrealizowane podczas warsztatów dla uczniów i nauczycieli, które odbędą się jesienią br. w obwodzie ługańskim na Ukrainie.

Seminarium w Gdańsku było sześciodniowe. Na pierwszą jego część złożyły się wizyty w placówkach kształceniowych, połączone z wymianą doświadczeń i dyskusją nt. interesujących zagadnień, bezpośrednio powiązanych z tematem projektu. Uczestnicy spotkali się między innymi z przedstawicielami dyrekcji i zespołów pedagogicznych Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 w Gdańsku i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Ważną częścią wymiany doświadczeń było także zapoznanie się z realizacją programu praw człowieka, mediacji i aktywności młodzieży szkolnej na przykładzie placówek edukacyjnych w powiecie wejherowskim, który przybliżyła Mariola Błaszczuk, wicedyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie. Niezwykle istotnym wydarzeniem była także dyskusja nt. „zapobiegania i rozwiązywania konfliktów w szkole”. Przyczynkiem do niej stała się prezentacja przygotowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Polskie doświadczenia w tym zakresie przedstawili Marzena Kozłowska, koordynator zespołu ds. wychowania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz Renata Mistarz, koordynator ds. edukacji językowej i międzykulturowej. Wystąpienia te sprowokowały do merytorycznej wymiany zdań i zachęciły do dzielenia się doświadczeniem. Dla partnera projektu Grupy Mediacji Obwodu Ługańskiego najbardziej wyczekiwanym spotkaniem była wizyta w Polskim Centrum Mediacji (oddział w Sopocie). Oprócz konkretnych wskazówek, na co trzeba zwrócić uwagę przy przeprowadzeniu szkoleń dla uczniów i nauczycieli związanych z mediacją, koledzy po fachu mieli możliwość wymienienia się doświadczeniem oraz zadeklarowali dalszą chęć współpracy przy realizacji kolejnych projektów.

Drugą i zarazem ostatnią częścią seminarium było wspólne wypracowanie szczegółowego programu szkoleń dla uczniów i nauczycieli, które zaplanowano na koniec września w obwodzie ługańskim – najbardziej na wschód wysuniętym regionie Ukrainy. W ciągu kilku dni polsko-ukraiński team programowy przygotował bardzo szczegółowy plan działań. Przeanalizowano raz jeszcze dobór metodyki, uwzględniając dobre polskie doświadczenia. Bardzo pomocnym w tej pracy był udział eksperta, pani dr Aleksandry Lewandowskiej-Walter, adiunkta w Zakładzie Badań nad Rodziną i Jakością Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz biegłego psychologa i mediatora w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Sopocie. Cennym i pomocnym doświadczeniem okazała się także w podsumowaniu wspólna praca z przedstawicielem fundacji grantodawcy, pani Izabeli Chruślińskiej. .

Dlaczego Ługańsk i szkoły z tego obwodu wytypowano do projektu? Ługańsk jest jednym z obszarów kraju szczególnie narażonych na oddziaływanie negatywnych skutków załamania się systemu politycznego i ekonomicznego w latach 1989-1991. Przemiany te zapoczątkowały długotrwały i wszechogarniający kryzys społeczno-gospodarczy, którego największą ofiarą padł system edukacji szkolnej. Projekt „Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo” ma na celu przezwyciężenie zjawisk patologicznych w szkołach obwodu ługańskiego poprzez edukację i aktywizację obywatelską środowiska uczniów i nauczycieli. Warsztaty i seminaria w szkołach średnich obwodu ługańskiego przyczynią się w opinii organizatora do podniesienia wiedzy w zakresie praw człowieka oraz wzmocnią postawy proobywatelskie i prospołeczne u mieszkańców regionu.

Partnerem projektu jest Grupa Mediacji Obwodu Ługańskiego. Do Gdańska z Ukrainy przyjechali specjaliści – trenerzy mediacji i praw człowieka: Galyna Tyshchenko, Maria Yassenovskaya, Olga Datsko. Merytorycznego wsparcia udzieliła nam także pani dr Aleksandra Lewandowska-Walter, adiunkt w Zakładzie Badań nad Rodziną i Jakością Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Gdańskiego i zarazem biegły psycholog i mediator w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym. Ze strony organizatora, Domu Pojednania i Spotkań w projekt bezpośrednio zaangażowani są: koordynator projektu – Sofiia Useinova, Arkadiusz Goliński, wicedyrektor ds. programowych, Mavile Ablayeva, pedagog – wolontariuszka DMK oraz Nikita Datsko, wolontariusz DMK.

Projekt Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo jest realizowany dzięki dotacji Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” w ramach programu grantowego Wsparcie Demokracji 2012.

Sofiia Useinova, koordynatorka projektu

stopka_PL