Polska, Niemcy, Europa – migracja i solidarność | Polen, Deutschland, Europa – Migration und Solidarität

„Polska, Niemcy, Europa – migracja i solidarność” to temat ostatniego polsko – niemieckiego projektu, który odbywał się w DMK w dniach 22-27 października br.

W seminarium prowadzonym przez koordynatorów DMK – Patrycję Kaleczyc i Jakuba Garstę wzięło udział blisko 40 uczniów Europaschule am Friedenspark Gesamtschule der Stadt Hemer oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej i Technikum w Kórniku.

Co znalazło się w programie? Praca w grupach mieszanych z kartami pracy dotyczącymi kwestii migracji wzbogacona o grę miejską po Gdańsku. Każdego dnia podczas porannej rozgrzewki zespół uczestniczył w grach integracyjnych z elementami animacji językowej.

Młodzież odwiedziła Muzeum Drugiej Wojny Światowej i wzięła udział w warsztatach poświęconych migracji na skutek działań wojennych oraz spotkała się ze swoim rówieśnikiem – Aleksandrem Chivelem z Białorusi, który opowiedział o swoim życiu w Polsce, po tym jak musiał opuścić swój dom rodzinny, aby nie trafić na front wojenny w Ukrainie. Kolejnym ważnym elementem programu była wizyta w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie poznawano bliżej historię „Solidarności”. Kulminacją było tworzenie fikcyjnych biografii, które uczestnicy zaprezentowali w kreatywny sposób.

Dopełnieniem tego tygodnia była wizyta w Oliwie – odkrywanie Parku Oliwskiego i udział w koncercie organowym oraz pobyt w Sopocie, gdzie oprócz przyjemności w postaci aktywnego odkrywania miasta uczestnicy przeprowadzali również wywiady uliczne dotyczące przyszłości Europy w roku 2050.

W ramach integracji sportowo-edukacyjnej udaliśmy się do kręgielni, aby w mieszanych polsko-niemieckich grupach, w atmosferze budowania więzi i przyjaźni realizować cele edukacji sportowo-edukacyjnej.

W czasie trwania projektu młodzież wspaniale ze sobą współpracowała, zawiązało się wiele przyjaźni. Wszyscy z niecierpliwością wyczekują kolejnej części projektu, która tym razem odbędzie się w Niemczech w kwietniu przyszłego roku.

Projekt dofinansowany był przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży: www.pnwm.org.

 


„Polen, Deutschland, Europa – Migration und Solidarität” war das Thema eines polnisch-deutschen Projekts, das vom 22. bis 27. Oktober dieses Jahres im DMK stattfand.

An dem Seminar, das von den DMK-Koordinatoren Patrycja Kaleczyc und Jakub Garsta geleitet wurde, nahmen fast 40 Schülerinnen und Schüler der Europaschule am Friedenspark Gesamtschule der Stadt Hemer und der Allgemeinen Jadwiga Zamoyska Mittelschule und Technischen Schule in Kórnik teil.

Was stand auf dem Programm? Arbeit in gemischten Gruppen mit Arbeitsblättern zu Migrationsthemen, angereichert mit einem Stadtspiel durch die Altstadt von Danzig. Jeden Tag nahmen die Teilnehmenden während der morgendlichen Warm Up an Integrationsspielen mit Elementen der Sprachanimation teil.

Die Jugendlichen besuchten das Museum des Zweiten Weltkriegs, nahmen an einem Workshop über kriegsbedingte Migration teil und trafen sich mit Alexander Chivel aus Belarus, der über sein Leben in Polen berichtete, nachdem er sein Elternhaus verlassen musste, um nicht an der Kriegsfront in der Ukraine zu landen. Ein weiterer wichtiger Teil des Programms war der Besuch des Europäischen Solidaritätszentrums, wo die Geschichte der Solidarność vertieft wurde. Dies gipfelte in der Erstellung von fiktiven Biografien, die die TeilnehmerInnen auf kreative Weise präsentierten.

Abgerundet wurde die Woche durch einen Besuch in Oliwa – Erkundung des Oliwa-Parks und Besuch eines Orgelkonzerts – und einen Aufenthalt in Sopot, wo die Teilnehmenden neben dem Vergnügen, die Stadt aktiv zu erkunden, auch Straßeninterviews über die Zukunft Europas im Jahr 2050 führten.

Im Rahmen der sportpädagogischen Integration ging es auf eine Bowlingbahn, um in gemischten polnisch-deutschen Gruppen in einer verbindenden und freundschaftsfördernden Atmosphäre sportpädagogische Ziele zu verfolgen.

Während des Projekts arbeiteten die Jugendlichen wunderbar zusammen und es wurden viele Freundschaften geschlossen. Alle freuen sich schon auf den nächsten Teil des Projekts, der diesmal im April nächsten Jahres in Deutschland stattfinden wird.

Das Projekt wurde vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk gefördert: www.dpjw.de