Nowe projekty dla seniorów

Dom Pojednania i Spotkań po raz pierwszy zaangażował się w projekt finansowany w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO). Jego nadrzędnym celem jest przemieniać stereotypy i mentalność w postrzeganiu ważnych kwestii społecznych i poprzez różne formy oddziaływania pomagać osobom najbardziej zagrożonych wykluczeniem. Tym razem w centrum naszej misji stawiamy seniorów i osoby wykluczone z powodu choroby, niepełnosprawności, nieporadności życiowej, ubóstwa lub statusu uchodźca. Z kolei stymulatorem do działania są dla nas ich problemy, deficyty, zranienia i potrzeby.    

Dostrzegamy i odpowiadamy na trudne kwestie, czyli
„Starość i wykluczenie jako strategiczny cel rozwoju instytucjonalnego DMK”.

Nowa optyka postrzegania starości

Postawa postrzegania ludzi głównie przez pryzmat korzyści, użyteczności i wypaczonego poczucia komfortu,  coraz silniej zakorzenia się we współczesnej cywilizacji życia. Konsekwencją tego jest to, że osoby starsze, niepełnosprawne lub z różnych przyczyn wykluczone ze społeczeństwa często są niezauważane, traktowane jako obciążenie i życiowa komplikacja, a w efekcie spychane na margines społeczny. Nierzadko osoby te, doświadczając samotności i bezsilności tracą poczucie godności i same wycofują się z przestrzeni rodzinnej i społecznej.

Nasza misyjna działalność przynagla nas do tego, aby stawić czoła tym bolesnym przejawom inercji społecznej i w miarę swoich możliwości przemieniać ją w zrozumienie, wrażliwość i wielkoduszność, a tym samym łagodzić „głód” akceptacji i zainteresowania tak często odczuwany przez osoby wykluczone społecznie. Toteż w „Strategii działania i rozwoju Domu Pojednania i Spotkań im . Św. Maksymiliana M. Kolbego na lata 2023-2027”, wytyczyliśmy nowe cele ukierunkowane na potrzeby seniorów oraz osób, które z powodu choroby, niepełnosprawności, nieporadności życiowej czy ubóstwa są marginalizowane i wycofane z przestrzeni społecznej.

W najbliższych latach szczególną uwagę pragniemy skoncentrować na potrzebach seniorów i budowaniu „pomostu” pomiędzy nimi a pokoleniem dzieci i młodzieży. W ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, którego instytucją zarządzającą i finansującą jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, będzie realizowany projekt pod hasłem: „Starość i wykluczenie jako strategiczny cel rozwoju instytucjonalnego DMK”. Jego impulsem są potrzeby grup społecznych szczególnie zagrożonych wykluczeniem , a fundamentem wartości i charyzmat franciszkański z przesłaniem zaczerpniętym z nauczania św. Jana Pawła II.

Jesień potrafi zachwycać swoimi barwami, a starość to jesień życia

Założenia projektu realizowanego w ramach Programu PROO mają inspirować do zmiany optyki postrzegania starości, szczególnie przez młode pokolenie. Dzisiejszy stan to, z jednej strony brak zrozumienia i lęk przed tym etapem życia u ludzi młodych, a z drugiej strony – wycofanie społeczne seniorów, niekiedy również  rodzinne wraz z zakończeniem aktywności zawodowej lub wchodzeniem w starczy wiek. Jednym ze środków służących korzystnej zmianie społecznej mają być działania aktywizujące starsze osoby do przemiany, nierzadko zbyt pasywnego stylu życia, w bardziej twórczy i aktywny oraz działania wzmacniające integrację międzypokoleniową. Budowanie płaszczyzn dla porozumienia młodych i starszych pokoleń w duchu wzajemnego szacunku i uzupełniania się nawzajem oraz kształtowanie w mentalności młodych ludzi innego postrzegania starości – to nie tylko zobowiązanie wynikające z naszej misji, ale przede wszystkim nasze wielkie pragnienie niesienia wsparcia i pobudzania do korzystnych przemian w przestrzeni społecznej. Szukając oparcia wśród wielu znaczących autorytetów, postanowiliśmy promować rozumienie starości według św. Jana Pawła II, który traktował ją jako „jesień życia naznaczoną mądrością zdobywaną poprzez doświadczenia”,[1] wskazując jednocześnie na godność osoby i wartość podeszłego wieku, a także posłannictwo osób starszych.[2]

Projekt zakłada także aktywizację osób wykluczonych z powodu choroby, niepełnosprawności, nieporadności życiowej czy ubóstwa, a także wspieranie w procesie aklimatyzacji społecznej i zawodowej uchodźców w Polsce. Działania te będą realizowane w różnych formach i będą miały charakter wielowymiarowy, aby z czasem stworzyć bardziej zinstytucjonalizowane zaplecze wsparcia dla osób wykluczonych w ramach udziału w kolejnych edycjach Programu PROO lub innych projektów. Wszakże wspólnym mianownikiem wszystkich działań będzie przywrócenie tym osobom godności osobistej nadszarpniętej przeżywanymi trudnościami, brakiem tolerancji czy odizolowaniem od życia społecznego i zawodowego.

Różnorodne tematy, ciekawe warsztaty i spotkania…

Projekt „Starość i wykluczenie jako strategiczny cel rozwoju instytucjonalnego DMK” będzie realizowany do końca 2025 roku i zakłada bogactwo tematów oraz interesujących form ich przekazu. W ramach projektu przewidziano bowiem cykle konferencji i wykładów w celu rozwoju wiedzy i umiejętności osób starszych oraz powiązane z nimi panele dyskusyjne. Jeszcze w tym roku odbędą się spotkania promujące projekt oraz dwie konferencje na temat zdrowego trybu życia pod hasłem: „Ciało i duch w zgodzie z naturą”. Wykłady połączone z prezentacją i częścią praktyczną poprowadzi Ojciec Tomasz ekspert z wielu dziedzin powiązanych z tematem. Większość tegorocznych działań będzie wpisywać się w klimat Adwentu i świąt Bożego Narodzenia.

W nowym roku cykl konferencji wzbogaconych spotkaniami integracyjnymi i warsztatami z udziałem interesujących prelegentów i uznanych znawców tematów będzie odbywał się pod wspólnym hasłem „Przewodnicy po tradycji i historii”. Do współtworzenia działań projektowych zostaną zaproszeni także seniorzy, którzy w konfrontacji z młodym pokoleniem będą niejako ich nauczycielami. W ostatnim roku realizacji projektu hasłem przewodnim będzie: „Seniorzy w przyjaźni z innowacjami”. Tym razem młodzi ludzie staną się przewodnikami po nowej technologii i ich stylu życia, aby przełamywać opory wśród seniorów w korzystaniu z udogodnień i ułatwić komunikację z dziećmi i wnukami. Celem przewodnim działań projektowych będzie integracja międzypokoleniowa, gdzie z jednej strony seniorzy będą pełnić rolę przewodników historii i tradycji, a z drugiej strony będą odbiorcami wiedzy we współczesnych tematach od ludzi młodych.

Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w naszym projekcie. Zapewniamy, że nie będzie to stratą czasu, lecz wielką szansą na zmianę tego, co wydaje się niemożliwe, na poznanie tego, co wydaje się nieosiągalne i na zbudowanie tego, co wydaje się za trudne.

dr Danuta Klucz
Przewodnicząca Rady Programowej DMK

o. Piotr Pliszka
Dyrektor DMK

W ramach projektu „Starość i wykluczenie jako strategiczny cel rozwoju instytucjonalnego DMK” zapraszamy na cykle konferencji i wykładów
w celu rozwoju wiedzy i umiejętności osób starszych oraz powiązane z nimi panele dyskusyjne.

Zapraszamy kobiety (60+) i mężczyzn (65+) do udziału w naszym projekcie, zwłaszcza w nowo otwartych oddziałach w Elblągu i Gnieźnie.

Zapewniamy, że nie będzie to strata czasu, lecz wielka szansa na zmianę tego, co wydaje się niemożliwe, na poznanie tego, co wydaje się nieosiągalne i na zbudowanie tego, co wydaje się za trudne.

W trzech kolejnych latach spotkania odbywać się będą pod hasłem:
2023 r. – Ciało i duch w zgodzie z naturą
2024 r. – Przewodnicy po tradycji i historii
2025 r. – Seniorzy w przyjaźni z innowacjami

Terminy konferencji i warsztatów wkrótce.

 


[1] Molesztak A. (2015), Wybrane poglądy Jana Pawła II o seniorach. Rozprawy Społeczne, 4 (9), s. 48–56; źródło: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/4000/Wybrane%20poglady%20Jana%20Paw%C5%82a %20II%20o%20seniorach.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[2] Opiela M. (2012), Realizacja idei integracji w działalności sióstr służebniczek BDNP w ośrodku integracyjnym w Dębicy w świetle systemu wychowania bł. Edmunda Bojanowskiego, Rozprawy Społeczne, 6(2), s. 70–85; źródło: https://rozprawyspoleczne.edu.pl/pdf-111277-41450?filename=REALIZACJA%20IDEI.pdf.