Młodzież łamie stereotypy / Jugendliche brechen Stereotypen

W dniach 3-8 grudnia 2017 roku w Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego odbył się projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej pt.: „Razem dla przyszłości”. Młodzież przyjechała do nas z Zespołu Szkół im. CK. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim oraz z Berufsbildende Schule des LK OL Wildeshausen. Od razu po przybyciu grupa rozpoczęła integrację. Mimo różnicy językowej i narodowej młodzież nie miała większych problemów, aby wspólnie spędzać czas i przełamywać bariery i stereotypy.

W poniedziałek uczestnicy wybrali się razem z opiekunami na kręgielnię, aby wspólnie spędzić czas. Wcześniej jednak przeprowadziliśmy integrację, która miała pomoc w przełamaniu ograniczeń językowych.

Następnego dnia wszyscy wybrali się do miasta, by lepiej zapoznać się z kulturą Gdańska. Odwiedzili Dwór Artusa, Dom Uphagena oraz Muzeum Bursztynu. Dalej w programie było wspólne oglądnie filmu dokumentalnego o Solidarności oraz ułożenie na osi czasu wydarzeń, które miały miejsce w Polsce w latach 1945-1990.

W środę po rozgrzewce językowej oraz śniadaniu uczniowie wybrali się do Europejskiego Centrum Solidarności. Po powrocie wszyscy mieli za zadanie zrobić fikcyjne biografie, dzieląc się na 5 grup mieszanych. Potem nastąpiła prezentacja prac. W efekcie powstały bardzo interesujące prace. Każda grupa zaprezentowała swoją fikcyjną postać i jej historię. Aby dzień nie był zbyt nudny, uczestnicy mieli za zadanie zrobić zdjęcia swoich prac w grupach z całego tygodnia, a wieczorem wybierali najlepsze z nich. Zwycięzcy dostali drobną słodką nagrodę.

Czwartek zaskoczył nas pewną niespodzianką. Uczniowie sami zaproponowali, że chcą poprowadzić animację językową i poszło im to bardzo sprawnie. Po śniadaniu wybraliśmy się na małą wycieczkę do Sopotu na Molo. Ponownie grupa dostała zadania do wykonania, aby lepiej poznać kulturę i historię tego miasta. Później wspólnie podsumowaliśmy nasza współpracę w tym projekcie i pytaliśmy się uczestników o ich opinie i pomysły na przyszłość. Na miły koniec dnia oraz projektu wybraliśmy się jeszcze na wspólną grę bilardową.

Podsumowując, projekt był cenny dla uczniów, ale także i dla nas, prowadzących spotkanie. Uczestnicy sami się przyznali, że im się bardzo podobało i z chęcią będą brać udział w przyszłych projektach. Te wspólne chwile wzbogaciły nas wszystkich przez otwarcie się na nowe osoby, kulturę, język.

Mateusz Wons

Jugendliche brechen Stereotypen

Von 3 bis 8 Dezember 2017 im Maximilian-Kolbe Haus in Danzig hat ein deutsch-polnisches Projekt „Gemeinsam für die Zukunft“ stattgefunden. Die Jugendlichen sind zu uns von Zespół Szkół im. CK. Norwida in Nowe Miasto Lubawskie und von Berufsbildende Schule des LK OL Wildeshausen gekommen. Die Gruppe hat ihre Integration sofort nach der Ankunft angefangen. Trotz anderer Sprache und neuen Personen aus anderem Land hatte die Jugend kein Problem, um gemeinsam die Zeit zu verbringen, die Barrieren und Stereotypen zu brechen.

Am Montag sind die Teilnehmer gemeinsam mit ihren Betreuern zum Bowling gegangen, um die Zeit Gemeinsam zu verbringen. Früher doch haben wir eine Integration durchgeführt die die Sprachbegrenzugen ergänzen  sollte.

Am Nächsten Tag sind alle auf die Stadt gegangen um besser die Kultur von Gdańsk kennen zu lernen. Sie besuchten den Artushof, das Uphagenhaus und das Bernsteinmuseum. Weiter im Programm war gemeinsamer Dokumentarfilm über der Bewegung von „Solidarność“ und eine Aufgabe wo man an der Zeitlinie verschiedene Ereignisse von 1945-1990 die im Polen waren einordnet.

Am Mittwoch nach der Sprachanimation und den Frühstück sind die Schüller zum Europäischen Solidarität Zentrum gegangen. Nach der Rückkehr hatten alle eine Aufgabe bekommen um Fiktive Biographien im 5 gemischten Gruppen zu schaffen. Danach hat jede Gruppe seine Arbeit vorgestellt. Im Effekt sind viele sehr spanende Arbeiten entstanden. Jede Gruppe hat ihre Fiktive Person und ihre Geschichte vorgestellt. Um den Tag spanender zu machen mussten alle Fotos machen von ihrer Gruppenarbeit aus der ganzen Woche, dann am Abend haben sie das beste Foto ausgewählt. Die Gewinner haben dann eine kleine süße Belohnung bekommen.

Der Donnerstag war mit einer Überraschung für uns. Die Schüller haben selber vorgeschlagen, dass sie die Sprachanimation führen wollen und das ist sehr fleißig gegangen. Nach dem Frühstück sind wir auf einen kleinen Ausflug nach Sopot gefahren. Nochmal hat die Gruppe Aufgaben bekommen um besser die Kultur und Geschichte dieser Stadt zu lernen. Danach haben wir unsere Zusammenarbeit im diesem Projekt zusammengefast und wir haben Fragen gestellt über ihre Meinung und Ideen für die Zukunft. Für noch ein schönes Tags und Projekt ende sind wir noch Billard gegangen.

Im Grunde genommen war das Projekt nicht nur für die Jugend wertvoll, aber auch für uns. Die Teilnehmer haben selber gesagt, dass ihnen hier sehr gefallen hat und, dass sie in der Zukunft auch bei weiteren Projekten Teilnehmen. Diese gemeinsame Zeit hat uns sehr viel gebracht durch die Öffnung auf neue Personen, Kultur, Sprache.

Mateusz Wons