EVS wolontariuszki w DMK

Od 9 miesięcy w zespole programowym Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Kolbego pracuje Mavile Ablaieva z Ukrainy oraz od 6 miesięcy – Gloria Sánchez Jurado. Dziewczyny przyjechały do Gdańska na wolontariat europejski. Projekt realizowany jest w ramach Akcji 2 Wolontariatu Europejskigo Programu UE „Młodzież w Działaniu”.

Mavile będzie wolontariuszką EVS w DMK do 31 maja 2013, Gloria – do 31 sierpnia 2013.

Jaki jest cel Wolontariatu Europejskiego? Ma on za zadanie wzmacniać solidarność pomiędzy młodymi ludźmi, wspierać lokalne społeczności i umożliwić wolontariuszom rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Krótko po przyjeździe wolontariuszki miały szkolenia wprowadzające. Celem takiego szkolenia było poinstruowanie wszystkich wolontariuszy biorących udział w programie o prawach i obowiązkach, przekazanie podstawowych informacji o kulturze Polski i zmotywowanie do dobrej pracy. Drugim szkoleniem jest mid-term meeting, który stwarza możliwość oceny i refleksji nad swoimi dotychczasowymi doświadczeniami oraz spotkania się z innymi wolontariuszami, którzy uczestniczą w różnych projektach na terenie całego kraju. Mavile i Gloria od początku byłe bardzo zainteresowane działalnością DMK, więc już od pierwszych dni zaczęły pomagać nam w codziennej pracy. Mavile jest filologiem, więc nauka języka poszła jej bardzo szybko. Już nie tylko swobodnie mówi, ale samodzielnie pisze wnioski aplikacyjne na projekty edukacyjne. Gloria jeszcze kontaktuje się z otoczeniem w języku angielskim, jednocześnie ucząć się starannie j. polskiego. Zadaniem wolontariuszy w trakcie trwania programu jest wspieranie pracy teamu programowego w zakresie projektów współpracy młodzieży z Europy Wschodniej i Zachodniej. Pomagają także nawiązywać nowe kontakty partnerskie i wspomagać swoją praca projekty odnoszące się do problematyki europejskiej, w szczególności w takich jej aspektach jak: prawa człowieka, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, edukacja i świadomość europejska, wielokulturowość.

Safie Useinova,koordynator projektu Wolontariat Europejski

Gloria Sanchez

The work in the organization is nice and sometimes quiet: helping in the office with the emails, with the guests, in the kitchen, searching European partners, writing an artistic project for young people of different countries, helping in youth exchanges programs, assisting to a courses, the Polish lessons… I participated helping for example in a student exchange program Study Tour to Poland integrate for participants from different countries (Ukraine, Moldova, Russia, Belarus) and careers, which learned about the history and culture of Poland. It was very interesting because we meet leading figures from the political, economic, social or cultural of Poland, for example the President of Poland between 1990-1995, Lech Wałęsa.

Mavile Ablaieva

Może zacznę od tego że wolontariat to bardzo ważny zwrot w moim dotychczasowym życiu. To „coś” co zmieniło moje poglądy, moje spojrzenie na świat, ludzi. Myślę nawet że mogę powiedzieć, że zmieniło całe moje życie! Nie ukrywam, wszystko to było dla mnie wielkim wyzwaniem – po pierwsze nigdy nie wyjeżdżałam sama za granicę, w ogóle tak daleko od rodziny i przyjaciół, po drugie nowy kraj, nieznana mi kultura, język. Bardzo się cieszę, że poprzez wolontariatu mam możliwość poznawania nowych ludzi, że mogę brać udział w ciekawych seminariach polsko-niemieckich i polsko-ukraińskich. Na początku pomagałam pisać projekty koordynatorom DMK, ale teraz już próbuję pisać sama. Na przykład, razem z Hanią Obracht-Prondzyńską z Uniwersytetu Gdańskiego aplikujemy o środki na projekt pod nazwą „Architektura miejsc pamięci” w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

I should start with the fact, that voluteering has been a great turn in my life. It’s something that changed my views, my attitude, towards people and the world. I think I can even say – it changed my whole life! I have to admit that all this has been a great challenge for me – first of all, I have never travelled abroad alone, being so far away from my family and friends, secondly, a new country, unknown culture, language. I am so glad that through volunteering I have the possibility to met new people, I can take part in interesting polish-german and polish-ukrainian seminars. At the beginning I was helping the coordinators with writing the projects, but now I try to do it on my own. For example, together with Hanna Olbracht-Prondzyńska from the University of Gdańsk we apply for funding for the project called „Architecture of memorial sites” under the „Youth in Action” programme.