Etno-Turystyka. Transfer doświadczeń

Zakończyła się ostatnia tegoroczna część programu polsko-ukraińskiego „Etno-Turystyka. Transfer polskich doświadczeń na Ukrainę”. Podczas tygodniowej wizyty na Pomorzu goście z Krymu odbyli warsztat poświęcony turystyce etnicznej i współpracy organizacji turystycznych z samorządami. Spotkali się także z samorządowcami i liderami instytucji wspierających rozwój turystyki wiejskiej, agroturystyki oraz szefami instytucji kultury. W krymsko-tatarskiej delegacji znaleźli się dyrektorzy placówek oświatowych, prowadzący biznes turystyczny, samorządowcy, dyrektorzy muzeów etnicznych, nauczyciele i przedstawiciele młodego pokolenia działaczy społecznych.
Tygodniowy program, który przygotował Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku był bardzo intensywny (18-25.09.2011). Oprócz warsztatu goście z Krymu odwiedzili pomorskie samorządy. Spotkali się m.in. z burmistrzem Pruszcza Gdańskiego. W mieście zapoznali się z funkcjonowaniem rzymskiej faktorii, która dla niewielkiej gminy stała się swoistym sposobem na przyciągnięcie turystów, a także pomysłem na edukację młodego pokolenia. Interesujące spotkanie odbyło się także w bibliotece miejskiej z personelem placówki. Przypomnijmy, że miasto to od niedawna podjęło się współpracy z administracją rejonową i miejską w Bachczysaraju. Ważnym elementem programu był także warsztat w zakresie współdziałania samorządu z sektorem turystycznym na poziomie wojewódzkim. Gospodarzami spotkań i prowadzącymi wykłady byli pracownicy merytoryczni Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Współpracę z sektorem pozarządowym w tym zakresie przedstawił wicedyrektor ds. programowych Arkadiusz Goliński.

Foto: Spotkanie z burmistrzem Pruszcza Gd. Januszem Wróblem oraz przewodniczącym rady miejskiej Stefanem Skoniecznym

Goście mieli okazję także spotkać się z minister edukacji narodowej Katarzyną Hall oraz senatorem prof. Edmundem Wittbrodtem. Kolejna ważna część programu odbyła się w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie. O roli placówki muzealnej, jako istotnego elementu rozwoju etno-turystyki w interesujący sposób mówił dyrektor placówki Janusz Kopydłowski. Doskonałym podsumowaniem tej części programu był wykład socjologa i historyka prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, który skupił się na znaczeniu pierwiastków etnicznych dla rozwoju turystycznego i cywilizacyjnego regionu.

W powiecie wejherowskim, którego instytucje także współpracują już z swoimi partnerami na Krymie, goście wzieli udział w uroczystej sesji, podczas której wiceprzewodniczący rady rejonowej Bachczysaraju pan Zamir Hajbullajev podzielił się z zebranymi swoimi refleksjami i doświadczeniem. Wystąpienie to przyjęte zostało gromkimi brawami, co w odczuciu organizatorów rokuje na wzmocnienie i większą wymianę doświadczeń ukraińsko-polskich. Dotychczasowym stałym partnerem przedsięwzięć międzynarodowym w Wejherowie jest Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie. Goście z Ukrainy odwiedzili również prywatne przedsięwzięcia wzmacniające atrakcyjność turystyczną regionu. Spotkali się m.in. w centrum edukacyjnym w Szymbarku z jego właścicielem Danielem Czapiewskim. Odwiedzili też gospodarstwo agroturystyczne Franciszka i Wandy Kiedrowskich w Pażęcach. Pani Wanda miała już okazję odwiedzić Krym podczas letniej wizyty studyjnej. Interesującym punktem był też warsztat nt przygotowywania materiałów promocyjnych, przewodników i map turystycznych po regionie, który poprowadził prywatny przedsiębiorca i wydawca Jarosławem Ellwart.

Projekt mógł zostać zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programowi Przemian w Regionie RITA. Po stronie DMK koordynował go Nedim Useinov zaś po stronie partnera ukraińskiego Maire Suleimanova. Korzystając z okazji, organizatorzy składają serdeczne podziękowanie konsulowi generalnemu RP w Sewastopolu panu Wiesławowi Mazurowi za życzliwość i daleko idącą pomoc w kwestiach wizowych.

     Logo