Stolen Memory w Gdańsku!

W dniach 19-24 marca 2023 roku młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im.Stanisława Wyspiańskiego w Mławie oraz Berufliche Schule des Kreises Stormarn w Bad Oldesloe spotkała się w naszym Domu w Gdańsku na seminarium historycznym „Stolen Memory”. Równolegle w Polsce i w Niemczech w tym samym projekcie uczestniczyło pięć innych grup polsko-niemieckich.

Projekty realizowane były dzięki programowi dotacyjnemu „Zachować pamięć”. Młodzież miała możliwość poszukiwać i zbierać informacje o losach ofiar prześladowań nazistowskich.

Czy jest #StolenMemory? To wyjątkowy projekt edukacyjny. Łączy informacje źródłowe, wspomnienia oraz możliwość odkrywania lokalnych historii wraz z okazją do aktywnego zaangażowania się w kampanię.

W tym celu Arolsen Archives oferuje dostęp do archiwalnych dokumentów oraz do ponad 3 tysięcy osobistych przedmiotów, tak zwanych „Effekten”, wśród których znajdują się m.in. biżuteria, zegarki, a także przedmioty codziennego użytku. Dzięki temu młodzi ludzie mają okazję zrozumieć historyczno-polityczne tło narodowego socjalizmu i mogą zetknąć się z pojedynczymi historiami rodzinnymi. Poprzez własne zaangażowanie mogą stać się uczestnikami kampanii, której celem jest zwrócenie potomkom ofiar zrabowanych przez hitlerowców pamiątek oraz zachowanie pamięci o ofiarach represji.

Dzięki zasobom Arolsen Archives, finansowaniu przez PNWM tego trójstronnego projektu, a przede wszystkim intensywnej współpracy online wszystkich zaangażowanych uczniów udało się ustalić miejsce zamieszkania rodziny jednej z ofiar prześladowań nazistowskich oraz przekazać zrabowany przez hitlerowców zegarek oraz sygnet.

Projekt dofinansowany był z Polskiej-Niemieckiej Współpracy Młodzieży: www.pnwm.org.

 


 

Vom 19. bis 24. März 2023 trafen sich Jugendliche des Stanisław-Wyspiański-Lyzeums Nr. 1 in Mława und der Beruflichen Schule des Kreises Stormarn in Bad Oldesloe in unserem Haus in Gdańsk zu einem historischen Seminar mit dem Titel „Stolen Memory”. Parallel dazu nahmen fünf weitere polnisch-deutsche Gruppen an demselben Projekt in Polen und Deutschland teil.

Die Projekte wurden dank des Förderprogramms „Wege zur Erinnerung” realisiert. Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, Informationen über das Schicksal von Opfern der Nazi-Verfolgung zu suchen und zu sammeln.

Gibt es eine #StolenMemory? Dies ist ein einzigartiges Bildungsprojekt. Es verbindet Quelleninformationen, Erinnerungen und die Möglichkeit, lokale Geschichten zu entdecken, mit der Chance, sich aktiv an der Kampagne zu beteiligen.

Zu diesem Zweck bietet das Arolsen Archiv Zugang zu Archivdokumenten und zu mehr als 3 000 persönlichen Gegenständen, den so genannten „Effekten”, darunter Schmuck, Uhren und Alltagsgegenstände. Auf diese Weise haben Jugendliche die Möglichkeit, die historischen und politischen Hintergründe des Nationalsozialismus zu verstehen und mit individuellen Familiengeschichten in Berührung zu kommen. Durch ihr eigenes Engagement können sie sich an einer Kampagne zur Rückgabe von Erinnerungsstücken, die von den Nazis geraubt wurden, an die Nachkommen der Opfer beteiligen und die Erinnerung an die Opfer der Unterdrückung bewahren.

Dank der Ressourcen des Arolsen Archivs, der Finanzierung dieses trilateralen Projekts durch das DPJW und vor allem der intensiven Online-Zusammenarbeit aller beteiligten Schülerinnen und Schüler war es möglich, den Wohnort der Familie eines der Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung zu ermitteln und eine von den Nazis geraubte Uhr und einen Siegelring zu übergeben.

Das Projekt wurde durch das Deutsch-Polnische Jugendwerk kofinanziert: https://dpjw.org/.