Dotacje

Wnioski o dotacje
PNWM przyznaje dotacje w trybie indywidualnym lub poprzez jednostki centralne. Dotacje mogą otrzymać podmioty (pojedynczy wnioskodawcy, pojedyncze podmioty o szczególnym znaczeniu i jednostki centralne właściwe dla wielu pojedynczych wnioskodawców) w Polsce i w Niemczech, które jako osoby prawne są w stanie ponosić odpowiedzialność prawną, merytoryczną i pedagogiczną za realizację projektów oraz spełniają wymogi administracyjne co do prawidłowego wykonania powierzonych im zadań.
Przy składaniu wniosków należy korzystać z formularzy PNWM:
Wniosek wymiany pozaszkolnej:
    Regułą jest, że podmioty z obu krajów składają wniosek wspólnie. O dotację do kosztów podróży należy ubiegać się w walucie gości, a o dotację do kosztów programu w walucie gospodarzy. Do każdego wniosku należy załączyć wymagane dokumenty zawierające co najmniej następujące dane: a) dokładne informacje o podmiocie i jego partnerze, b) dane o uczestnikach: liczba (musi być zachowana proporcja pomiędzy uczestnikami z Polski i z Niemiec  pomiędzy 1:1 a 1:2, wiek (przedział wiekowy dla uczestników zawiera się pomiędzy 12 – 26 lat), kraj, c) planowany program (minimum cztery pełne dni programowe), d) miejsce(a) realizacji programu, e) informacje dotyczące przygotowania i podsumowania programu, f) dane dotyczące przypuszczalnych wpływów i wydatków (do wiadomości). O istotnych zmianach w stosunku do danych zawartych we wnioskach PNWM winna zostać powiadomiona niezwłocznie, przed rozpoczęciem projektu. W razie potrzeby należy te zmiany uzasadnić. Dotacje są przyznawane wyłącznie - jako dofinansowanie projektów - na pokrycie wydatków odbiorcy dotacji, związanych z wyraźnie określonymi projektami. Stanowią one z reguły dofinansowanie częściowe. PNWM może dofinansować koszty programu, tzn. koszty pobytu (zakwaterowania, wyżywienia) oraz związane z nim koszty przejazdów, bezpośrednie koszty organizacyjne i wymagane ubezpieczenia na każdy dzień programu. Ponadto mogą być przyznane dotacje do kosztów tłumaczenia towarzyszącego, a w uzasadnionych przypadkach tłumaczenia konferencyjnego. PNWM może dofinansować koszty podróży uczestników, tzn. koszty dojazdu i powrotu gości pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem, w którym odbywa się projekt oraz koszty ubezpieczenia na czas podróży. W przypadku projektu trójstronnego w Polsce lub w Niemczech mogą być przyznane dotacje na podróż uczestnikom z kraju trzeciego w obie strony - od granicy polskiej lub niemieckiej do miejsca spotkania. Kompletny wniosek należy złożyć w jednostce centralnej najpóźniej  na trzy miesiące przed planowanym projektem.  W ciągu dwóch miesięcy od zakończenia programu należy przedłożyć  następującą dokumentację do rozliczenia projektu:
  • listę wszystkich uczestników
  • sprawozdanie wg wzoru PNWM
  • zrealizowany program
  • rozliczenie finansowe
 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress